RVDH LOGO

Contactgegevens

Fresiastraat 14
2071 NV  Santpoort-Noord
Telefoon: 023 - 536 44 36

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen, leveringen en overeenkomsten, behoudens indien en voorzover wij schriftelijk anders verklaren, zodat de opdrachtgever geacht wordt deze voorwaarden te hebben aanvaard. Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper of opdrachtgever.

2.    Rodenburg & Van der Hoeven adviseert op het gebied van vraagstukken van administratieve-, organisatorische-, bedrijfseconomische-, financiële-, arbotechnische- en kwaliteitstechnische aard, een en ander in de ruimste zin van het woord, doch in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals die zijn vermeld in de aanbieding van Rodenburg & Van der Hoeven.

3.    Alle aanbiedingen van Rodenburg & Van der Hoeven zijn geheel vrijblijvend. Opdrachten en wijzigingen daarin kunnen zowel mondeling als schriftelijk door de opdrachtgever worden verstrekt. Opdrachten en wijzigingen daarin zijn voor Rodenburg & Van der Hoeven pas bindend, indien zij schriftelijk door haar zijn aanvaard.

4.    Bij annulering van opdrachten wordt het door Rodenburg & Van der Hoeven reeds gerealiseerde deel van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5.    Opdrachtgever dient, binnen 30 dagen na dagtekening, zorg te dragen voor betaling van de van Rodenburg & Van der Hoeven ontvangen facturen. Een na genoemde periode van 30 dagen nog niet betaalde factuur is, zonder dat ingebrekestelling vereist is, voor Rodenburg & Van der Hoeven direct opeisbaar. Eventueel daarbij vallende gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten verband houdende met inning van een vordering op de opdrachtgever dienen door de betreffende debiteur te worden voldaan. In geval van vordering kunnen Rodenburg & Van der Hoeven de opdracht als afgesloten beschouwen.

6.    Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de door hem voorgelegde bescheiden en van de gegeven informatie en verklaringen.

7.    In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval opdrachtgever slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zo van binnen- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zo in binnen- en buitenland, tengevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd.

8.    Door Rodenburg & Van der Hoeven worden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid aanvaard voor fouten of onjuistheden welke bij de uitvoering van de werkzaamheden worden begaan. Ook voor de gevolgen bij de uitvoering van door ons uitgebrachte adviezen aanvaardt Rodenburg & Van der Hoeven geen aansprakelijkheid.

9.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf de dag van deponering bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Haarlem en zullen op onze aanbiedingen en/of overeenkomsten worden aangehaald als "Algemene Voorwaarden".

10.   Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie behoort van de kantonrechter, uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Haarlem.

Rodenburg & Van der Hoeven V.O.F.

Haarlem, 1 augustus 2002

 


Copyright © 2024 - Rodenburg & Van der Hoeven | Arbonormen | Kwaliteitsnormen | Milieunormen